REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

THREE MINUTE THESIS® 2018

zwany dalej „Regulaminem”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą Three Minute Thesis®, zwanego dalej „Konkursem 3MT®”  są  Stowarzyszenie Boost Biotech Polska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000493513 oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 10, NIP: 777-00-05-497, REGON 00000-1525 zwane w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”, we współpracy z wybranymi uczelniami zwanymi dalej „Uczelniami Partnerskimi”.
 2. Konkurs 3MT® został stworzony i opracowany przez The University of Queensland w Australii, któremu przysługują prawa autorskie i majątkowe do Konkursu 3MT®. Konkurs 3MT® jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym. Konkurs odbywający się na terenie Polski organizowany jest na podstawie zgody udzielonej Boost Biotech Polska przez The University of Queensland.
 3. Oficjalną stroną Konkursu 3MT® w Polsce jest threeminutethesis.pl
 4. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.
 5. Celem Konkursu 3MT® jest stworzenie doktorantom możliwości zaprezentowania efektów swojej pracy naukowej szerokiemu, zróżnicowanemu gronu odbiorców, unikając przy tym trywializacji przedmiotu badań naukowych.
 6. Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu 3MT® oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i Organizatora.
 7. Polska edycja Konkursu 3MT® w roku 2017 odbędzie się w Łodzi i Poznaniu na wskazanych przez Organizatorów uczelniach wyższych.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie 3MT®

 1. Udział w Konkursie 3MT® mogą wziąć osoby spełniające opisane poniżej wymagania:
  • a) Uczestnik/-czka edycji łódzkiej jest w czasie trwania Konkursu 3MT® studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim albo Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uczestnik/-czka edycji poznańskiej jest w czasie trwania Konkursu 3MT® studentem studiów doktoranckich na państwowych uczelniach miasta Poznania lub Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Potwierdzeniem statusu studenta studiów doktoranckich będzie przedstawienie Organizatorowi ważnej legitymacji studenckiej, bądź odpowiedniego zaświadczenia z dziekanatu.
  • b) Uczestnik/-czka nie znajduje się na urlopie dziekańskim.
  • c) Uczestnik/-czka może mieć rozpoczęty przewód doktorski i złożoną pracę, ale nie miał/-a jeszcze obrony.
  • d) Uczestnik/-czka osobiście wykonał(a) badania, na podstawie których oparta jest prezentacja.
  • e) Uczestnik/-czka musi złożyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy zgodnie z harmonogramem Konkursu 3MT®. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu 3MT® (pl).
 2. Przystępując do Konkursu 3MT® Uczestnik/-czka wyraża zgodę na:
  • a) Zaprezentowanie swojej prezentacji i udostępnienie wyników badań będących jej częścią szerokiej, otwartej publiczności podczas wszystkich etapów Konkursu 3MT®, co skutkuje natychmiastowym wejściem informacji w sferę publiczną jako jawne. Organizator zaleca przedyskutowanie prezentacji z osobami nadzorującymi badania w celu ustalenia, jakie informacje mogą zostać ujawnione,
  • b) Rozesłanie informacji przez Organizatora do zainteresowanych osób, za pośrednictwem mediów oraz Internetu. Informacja będzie dotyczyć udziału uczestnika/-czki w Konkursie 3MT®, tematyki prezentacji, rezultatu osiągniętego przez uczestnika/-czkę i dobrowolnej opinii o Konkursie 3MT®
  • c) Przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w bazie danych osobowych Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu 3MT®,
  • d) Wykonanie fotografii, nagrań wideo i audio z prezentacji w dowolnej ilości egzemplarzy zarówno na użytek własny, jak i do promocji Konkursu 3MT® i Organizatora.
  • e) Wprowadzenie fotografii, nagrań wideo i audio do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet, z możliwością ich nieodpłatnego kopiowania w nieograniczonej ilości przez Organizatora.
  • f) Prawo wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i materiałów udzielone w zakresie wskazanym powyżej jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
  • g) Nieodpłatne opublikowanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, Uczelnia) na liście Zwycięzców dostępnej na stronie www i Facebook oraz we wszelkich materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 3MT®.
 3. Uczestnikowi/-czce przysługuje prawo wglądu do jego/jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Liczba Uczestników/-czek mogących wziąć udział w eliminacjach Konkursu 3MT® jest ograniczona do 90 osób w każdej z edycji z założeniem nie przekroczenia 30 osób na Uczelnię Partnerską (edycja łódzka) lub na grupę eliminacyjną (edycja poznańska), o ile informacja na stronie internetowej www.threeminutethesis.orgnie stanowi inaczej. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
 5. Udział w Konkursie 3MT® jest bezpłatny.
 6. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestnika/-czkę w związku z udziałem w Konkursie 3MT®.

 

§3. Przebieg Konkursu

 1. Polska edycja Konkursu 3MT® organizowana jest w Łodzi i Poznaniu.
 2. Konkurs 3MT® w każdej z edycji  składa się z trzech etapów:
  • a) etap I: zgłoszenia on-line
  • b) etap II: eliminacje
  • c) etap III: finał

Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania finału ogólnopolskiego,  w takim przypadku informacja o finale ogólnopolskim oraz jego regulamin  zostaną zamieszczone  na stronie internetowej www.threeminutethesis.pl,

 1. Szczegółowe lokalizacje i terminy poszczególnych etapów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.threeminutethesis.pl
 2. Przesyłanie przez Uczestników slajdów ilustrujących wystąpienia konkursowe będzie możliwe drogą mailową na adres na adres podany przez Organizatorów w komunikacji z uczestnikami konkursu w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed rozpoczęciem etapu II.

 

§4. Wystąpienia uczestników

 1. Konkurs 3MT® polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością i Jury, prezentacji na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, w czasie trzech minut.
 2. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim.
 3. Kryteriami oceny każdego wystąpienia będą:
  • a) Zrozumienie – stopień, w jakim prezentacja pozwala publiczności zrozumieć badania:
  • –  Wyraźne określenie charakteru i celu badań;–  Przekazanie kwestii najistotniejszych dla tematu badań;–  Logiczne skomponowanie spójnej wypowiedzi.
  • b) Zaangażowanie – wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców:
  • – Uniknięcie nadmiernego uproszczenia przedmiotu badań;– Ukazanie publiczności własnego entuzjazmu i zaangażowania w prowadzone badania;– Stopień, w jakim przemowa zachęciła publiczność do dokładniejszego zapoznania się z tematem.
  • c) Styl komunikacji – język prezentacji adekwatny dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców:
  • – Utrzymanie kontaktu wzrokowego, moderowanie głosu, utrzymywanie stałego tempa i pewność siebie;– Unikanie żargonu naukowego, wyjaśnienie niezrozumiałej terminologii oraz zapewnienie odpowiedniego tła naukowego aby skutecznie zilustrować sedno badań;– Zwięzłość, czytelność i jasność slajdu wyświetlanego podczas prezentacji. Stopień, w jakim pomógł lub przeszkodził w odbiorze prezentacji;

   – Zarządzanie czasem.

 1. Każde z powyższych kryteriów oceniane będzie w skali od 1 do 10 punktów. Taka ocena stosowana będzie w II i III Etapie Konkursu 3MT®. Jury może przyznawać tylko pełne punkty, wpisując je do karty głosowania. Uczestnicy nie mają możliwości wglądu do swojej karty po wypełnieniu jej przez członków Jury.
 2. Wystąpienie powinno być kierowane do szerokiej publiczności.
 3. Uczestnik/-czka może wyświetlić pojedynczy statyczny slajd przygotowany w formacie .ppt lub .jpg, który należy przesłać Organizatorowi w formie i terminie zgodnej z zapisami §3. pkt 5. niniejszego regulaminu. Nie są dozwolone przejścia slajdów, animacje lub jakiekolwiek „przemieszczenie”. Slajd musi być wyświetlony od momentu rozpoczęcia przemówienia do jego zakończenia.
 4. Uczestnik/-czka nie może wykorzystywać dodatkowych mediów elektronicznych np. plików dźwiękowych i wideo.
 5. Uczestnik/-czka nie może używać dodatkowych rekwizytów np. strojów, instrumentów muzycznych, sprzętu laboratoryjnego, a także nie może odczytywać cytatów z kartki, bądź innego źródła, z wyjątkiem wyświetlanego slajdu.
 6. Prezentacja wygłoszona przez Uczestnika/-czkę nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Zawodnik przekraczający 3 minuty zostaje natychmiastowo i nieodwołalnie zdyskwalifikowany.
 7. Prezentacja wygłoszona przez Uczestnika/-czkę nie może mieć formy wiersza lub piosenki.
 8. Uczestnik/-czka musi wygłosić prezentację stojąc na scenie.
 9. Rozpoczęcie odliczania czasu prezentacji następuje, gdy Uczestnik/-czka zaczyna swoją prezentację poprzez ruch lub mowę.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. Konkurs 3MT® może być utrwalany, transmitowany bądź retransmitowany przez media. Uczestnicy Konkursu 3MT® wyrażają nieodpłatnie na to zgodę.
 12. Laureaci Konkursu 3MT® zobowiązują się dostarczyć Organizatorowi tłumaczenie na język angielski swojej wypowiedzi w czasie do 7 dni od dnia Finału Konkursu. Tłumaczenie wypowiedzi będzie zamieszczone w filmiku i użyte do celów promocyjnych Konkursu 3MT®. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian redakcyjnych do tłumaczeń.

 

§5. Wyłonienie Laureatów i przyznanie Nagród

 1. Laureatów Konkursu 3MT® wyłania Jury oraz publiczność.
 2. W Konkursie 3MT® przyznawane są:
  • a) Etap II – jedna nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca, jedna nagroda za zajęcie drugiego miejsca oraz jedna nagroda publiczności.
  • b) Etap III – jedna nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca, jedna nagroda za zajęcie drugiego miejsca oraz jedna nagroda publiczności.

Z zastrzeżeniem § 6.6.

 1. W etapach II i III Konkursu 3MT® zdobycie pierwszego lub drugiego miejsca nie wyklucza otrzymania nagrody publiczności.
 2. Uczestnik/-czka Konkursu 3MT®, który/-a otrzyma największą liczbę głosów publiczności otrzyma nagrodę publiczności. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż 1 uczestnika, o wyniku głosowania decyduje Jury.
 3. Publiczność otrzyma karty do głosowania. Każda osoba z publiczności może głosować na jedną prezentację, stawiając krzyżyk z prawej strony karty do głosowania, w kwadracie obok imienia i nazwiska Uczestnika/-czki. Po zakończeniu prezentacji karty zostaną zebrane, a głosy zliczone przez Organizatora.
 4. Wyniki Konkursu 3MT® zostaną ogłoszone przez Jury na zakończenie poszczególnych etapów Konkursu 3MT®.
 5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom, po weryfikacji danych osobowych oraz dostarczeniu tłumaczenia wypowiedzi na język angielski (patrz: §4 pkt 15 Regulaminu) w terminie do 30 dni od spełnienia wspomnianych warunków.
 6. Wysokość i charakter nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu 3MT® (www.threeminutethesis.pl).

 

§6. Jury

 1. Jury zostaje powołane przez Organizatora przed każdym z etapów Konkursu 3MT®.
 2. W skład Jury wchodzą minimum 3 osoby, w tym np. przedstawiciele Organizatora, uczelni, mediów, firm i/lub instytucji publicznych.
 3. Do zadań Jury należy wysłuchanie prezentacji i przyznanie punktów za wystąpienie w skali 1-10 w trzech kategoriach opisanych w § 4 pkt 3.
 4. Przewodniczącego/ą Jury powołują członkowie Jury.
 5. Decyzje zapadają większością głosów. W przypadku braku jednomyślności Jury przy podejmowaniu czynności w ramach Konkursu 3MT®, decyduje głos przewodniczącego/-ej Jury.
 6. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu 3MT® Jury ma także prawo do  innego podziału nagród (z zachowaniem ich maksymalnej sumarycznej wartości) tj. np. przyznania nagród ex aequo.
 7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

§7. Prawa Organizatorów

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania wystąpień konkursowych na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych: Boost Biotech Polska, 3 Minute Thesis Poland, Three Minute Thesis (3MT) a także współorganizatorów, Uczelni Partnerskich, partnerów, patronów honorowych i medialnych oraz sponsorów.
 2. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autora/-ki, w szczególności do oznaczenia wystąpienia konkursowego jej/jego imieniem i nazwiskiem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • a) odwołania Konkursu w przypadku nieotrzymania wystarczającej ilości zgłoszeń
  • b) zmian w harmonogramie Konkursu 3MT®;
  • c) zmiany rodzaju nagród.
 4. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Konkursu 3MT®.

 

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników edycji łódzkiej  jest Stowarzyszenie Boost Biotech Polska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000493513.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników edycji poznańskiej jest Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 60-875 Poznań, NIP: 777-00-05-497, REGON 00000-1525
 3. Uczestnikowi/-czce przysługuje prawo wglądu do jego/jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie przez Organizatora są dobrowolne, jednakże stanowią warunek przystąpienia do Konkursu 3MT®.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i laureatów Konkursu 3MT®, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§9. Postanowienia Końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu 3MT® jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu 3MT®.
 3. Każdy/-a Uczestnik/-czka ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu. Interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatorów Konkursu.
 4. Pytania związane z Konkursem 3MT® należy kierować drogą mailową na adres: info@boostbiotech.pl
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu 3MT®, bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.